[{"id":"3237","yorum":"G\u00f6ky\u00fcz\u00fc duygusal konularda etki alt\u0131nda kalmadan kararlar alman\u0131z i\u00e7in uyar\u0131yor sizleri. Yak\u0131n arkada\u015flar\u0131n\u0131z mutlu ili\u015fkinizden rahats\u0131zl\u0131k duyup sizi yanl\u0131\u015f y\u00f6nlendirebilirler dikkatli davran\u0131n. \u0130\u015f hayat\u0131n\u0131zda ise bug\u00fcn inatla\u015fmalar maddi zararlar ya\u015faman\u0131za yol a\u00e7abilir.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2018-10-12"},{"id":"3238","yorum":"G\u00f6ky\u00fcz\u00fc bug\u00fcn hukuki bir davan\u0131z\u0131n bekledi\u011finizden daha iyi neticeler getirece\u011fini m\u00fcjdelemekte. Maddi manevi ilahi adalet sizden yana ilerlemeye ba\u015fl\u0131yor. \u015e\u00fckredin sabretmekten de\u011ferlerinize sahip \u00e7\u0131kmaktan hi\u00e7 vazge\u00e7meyin. \u0130\u015f ve \u00f6zel ya\u015fam\u0131n\u0131zda ise g\u00fczellikler sizi kar\u015f\u0131larken kayg\u0131lar\u0131n\u0131zdan uzakla\u015fmay\u0131 ba\u015farmal\u0131s\u0131n\u0131z.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2018-10-12"},{"id":"3239","yorum":"G\u00f6ky\u00fcz\u00fc bug\u00fcn karde\u015f ve arkada\u015flar\u0131n\u0131z y\u00fcz\u00fcnden sinirlerinizin gerilebilece\u011fine i\u015faret etmekte. Sakin olmaya \u00e7al\u0131\u015fsan\u0131z da laftan anlamaz h\u0131rsl\u0131 ki\u015filer kar\u015f\u0131s\u0131nda ba\u015far\u0131l\u0131 olamayabilirsiniz. \u0130\u015f hayat\u0131n\u0131zda ise bug\u00fcn s\u00fcrpriz geli\u015fmeler sizi ad\u0131m ad\u0131m hayallerinize ula\u015ft\u0131rabilir. \u00d6zel ya\u015fam\u0131n\u0131zda ise anlay\u0131\u015fl\u0131 olmaya gayret etmelisiniz.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2018-10-12"},{"id":"3240","yorum":"G\u00f6ky\u00fcz\u00fc bug\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fma arkada\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n hatalar\u0131ndan zarar g\u00f6rmemeniz i\u00e7in i\u015finize hi\u00e7 kimseyi kar\u0131\u015ft\u0131rmaman\u0131z\u0131n \u00f6nemine dikkat \u00e7ekmekte. Yorulacak olsan\u0131z da vars\u0131n olsun. Bug\u00fcn yak\u0131nlar\u0131n\u0131z ile ilgili konularda ise sorunlar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fmas\u0131 ile sevineceksiniz. \u00d6zel ya\u015fam\u0131n\u0131zda ise e\u015f ya da sevgilinizin yak\u0131n \u00e7evresinden kaynakl\u0131 sorunlar ya\u015fanabilir bug\u00fcn.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2018-10-12"},{"id":"3241","yorum":"G\u00f6ky\u00fcz\u00fc g\u00fcne pozitif geli\u015fmeler ile ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131z\u0131 m\u00fcjdelemekte. \u0130\u015f ve e\u011fitim hayat\u0131n\u0131zda b\u00fcrokratik i\u015fleriniz istedi\u011finiz gibi neticelenebilir bekledi\u011finizden daha iyi geli\u015fmeler ya\u015fayabilirsiniz. Ailevi konularda ise sakin tutumunuz sayesinde tart\u0131\u015fma ve sorunlar dan uzak kalmay\u0131 ba\u015faracaks\u0131n\u0131z. \u00d6zel ya\u015fam\u0131n\u0131zda ise romantizm e\u015f ya da sevgiliniz ile duygular\u0131n\u0131z\u0131 daha da derinden ya\u015faman\u0131za katk\u0131da bulanacak bug\u00fcn.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2018-10-12"},{"id":"3242","yorum":"G\u00f6ky\u00fcz\u00fc bug\u00fcn inat ve \u0131srar\u0131n sizi i\u015f ve hukuki konularda zararl\u0131 \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131na i\u015faret etmekte. Bu anlamda yap\u0131lan ikaz ve uyar\u0131lar\u0131 dikkate almal\u0131 h\u0131rsla hareket etmemelisiniz. Maddi konularda alacaklar\u0131n\u0131z ile ilgili gecikmeleri sorun etmeyin bir ka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde her \u015fey yoluna girecektir. \u00d6zel ya\u015fam\u0131n\u0131zda ise tek tarafl\u0131 beklentileriniz ger\u00e7ekle\u015fmeyebilir.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2018-10-12"},{"id":"3243","yorum":"Bug\u00fcn aile b\u00fcy\u00fckleriniz ile ilgili sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 ile ilgilenebilirsiniz. Endi\u015felenmeyin elinizden geleni yap\u0131n ve sab\u0131rl\u0131 olun. \u0130\u015f hayat\u0131n\u0131zda ise bug\u00fcn birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z ki\u015filer y\u00fcz\u00fcnden gecikmeler ya\u015fanabilir ve ekstra sorumluluklar almak zorunda kalabilirsiniz. \u00d6zel ya\u015fam\u0131n\u0131zda ise duygular\u0131n\u0131z\u0131 ifade ederken su\u00e7lay\u0131c\u0131 bir tav\u0131r i\u00e7inde olmamaya dikkat edin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2018-10-12"},{"id":"3244","yorum":"Bug\u00fcn i\u015f hayat\u0131n\u0131zda b\u00fcy\u00fck de\u011fi\u015fikliklere y\u00f6nelmemelisiniz. Bekledi\u011finizi bulamayabilir maddi olarak zararl\u0131 \u00e7\u0131kabilirsiniz. Hukuki konular ve resmi i\u015fleriniz ise bug\u00fcn sorunsuz ilerleyecektir. \u00d6zel ya\u015fam\u0131n\u0131zda ise keskin \u00e7\u0131k\u0131\u015flar sizi hakl\u0131 \u00e7\u0131karmayaca\u011f\u0131 gibi birlikte oldu\u011funuz insan\u0131n sizden uzakla\u015fmas\u0131na neden olacakt\u0131r. Sakin olun ve anlamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131n.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2018-10-12"},{"id":"3245","yorum":"Bug\u00fcn sorumluluklar\u0131n\u0131z\u0131 maddi olarak yerine getirmekte zorlanabilirsiniz. Bu durum sizler i\u00e7in can s\u0131k\u0131c\u0131 olsa da \u00fcz\u00fclmeyin ve m\u00fccadele etmeye devam edin. Unutmay\u0131n her zorlu m\u00fccadelenin sonu zaferdir. Bir ka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde ya\u015fanacak olumlu geli\u015fmeler sizleri rahatlatacak daha rahat hareket edebilme imkan\u0131na ula\u015fman\u0131z\u0131 sa\u011flayacakt\u0131r. \u00d6zel ya\u015fam\u0131n\u0131zda ise e\u015f ya da sevgilinizin yak\u0131nlar\u0131n\u0131n sebep oldu\u011fu yanl\u0131\u015f anla\u015f\u0131lmalar\u0131n ortadan kalkmas\u0131 ile sevineceksiniz.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2018-10-12"},{"id":"3246","yorum":"Bug\u00fcn, i\u015f yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z ki\u015filer ile ili\u015fkilerinizde resmiyeti korumal\u0131 i\u015f ve \u00f6zel ya\u015fam\u0131 birbirine kar\u0131\u015ft\u0131rmamal\u0131s\u0131n\u0131z. Kar\u015f\u0131 cinsle beklenmedik yak\u0131nla\u015fmalar i\u015f ili\u015fkilerinizin bozulmas\u0131na neden olabilir. Anl\u0131k duygular tutkular\u0131n y\u00fckselmesi sizi pi\u015fman olaca\u011f\u0131n\u0131z \u015feyler yapmaya y\u00f6neltebilir dikkatli olun. Evli ve ili\u015fkisi devam eden O\u011flaklar, Bug\u00fcn yak\u0131nlar\u0131n\u0131z\u0131n yap\u0131c\u0131 y\u00f6ndeki uyar\u0131lar\u0131n\u0131 dikkate almal\u0131s\u0131n\u0131z.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2018-10-12"},{"id":"3247","yorum":"Bug\u00fcn i\u015f hayat\u0131n\u0131zda s\u00fcrpriz bir teklif alabilirsiniz. A\u015f\u0131r\u0131 \u015f\u00fcpheci olmamal\u0131 kalbinizden ge\u00e7ti\u011fi \u015fekilde kararlar almal\u0131s\u0131n\u0131z. Maddi konularda aile bireyleri ile tart\u0131\u015fmaktan ka\u00e7\u0131nmal\u0131 herkesin elinden geleni yapt\u0131\u011f\u0131 halde yap\u0131lan\u0131 g\u00f6rmezden gelmemelisiniz. \u00d6zel ya\u015fam\u0131n\u0131zda ise bug\u00fcn duygusal yak\u0131nla\u015fmalar kal\u0131c\u0131 beraberliklerin ba\u015flang\u0131c\u0131 olabilir bekar olanlar i\u00e7in.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2018-10-12"},{"id":"3248","yorum":"Bug\u00fcn kalbinizden ge\u00e7en dilekleriniz ger\u00e7ekle\u015febilir i\u015f hayat\u0131n\u0131zda uzun zamand\u0131r i\u015f ar\u0131yorsan\u0131z bug\u00fcn g\u00fczel haber alabilir yurt d\u0131\u015f\u0131 ile ilgili i\u015f ve e\u011fitim hayat\u0131n\u0131zda beklentilerinizin ger\u00e7ekle\u015fmesi ile b\u00fcy\u00fck bir sevin\u00e7 ya\u015fayabilirsiniz. \u00d6zel ya\u015fam\u0131n\u0131zda ise evli ve ili\u015fkisi devam eden Bal\u0131klar ba\u015fkalar\u0131n\u0131n sebep olaca\u011f\u0131 olaylar y\u00fcz\u00fcnden k\u0131skan\u00e7l\u0131klara ba\u011fl\u0131 tart\u0131\u015fmalar ya\u015fanabilir dikkatli olun. Neyin ne oldu\u011funu anlamadan tepki vermeyin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2018-10-12"}]