[{"id":"3408","yorum":"Bug\u00fcnlerde i\u015finizle ilgili konularda daha planl\u0131 davranman\u0131zda fayda var. Bir yandan yeni \u00e7al\u0131\u015fmalar haz\u0131rlamak g\u00fcnl\u00fck i\u015flerinizin aksamas\u0131na neden oluyor. Her iki olay\u0131 da dengelemelisiniz. G\u00fc\u00e7l\u00fc tutkular size g\u00f6re de\u011fil. Ya\u015fam\u0131 hep farkl\u0131 bir \u015fekilde ele ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z i\u00e7in \u00e7evreniz taraf\u0131ndan su\u00e7 unsuru sizde aran\u0131yor.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2018-10-31"},{"id":"3410","yorum":"Asl\u0131nda yere sa\u011flam basmay\u0131 bilen g\u00fc\u00e7l\u00fc bir yap\u0131n\u0131z var. Ancak bug\u00fcnlerde \u00e7evrenizdeki ili\u015fkileri yeniden g\u00f6zden ge\u00e7irmenizde fayda var \u00e7\u00fcnk\u00fc sizi bir hayli \u00fczecek ve derinden sarsabilecek bir darbe alabilirsiniz. \u00d6zel hayat\u0131n\u0131zda ise f\u0131rt\u0131nal\u0131 g\u00fcnler yava\u015f yava\u015f geride kal\u0131yor. Bug\u00fcnleri ili\u015fkinizi yeniden sa\u011flamla\u015ft\u0131rmak i\u00e7in de\u011ferlendirmelisiniz.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2018-10-31"},{"id":"3411","yorum":"Bug\u00fcn hareketli ve heyecanl\u0131 bir g\u00fcn sizi bekliyor. \u0130\u015finizle ilgili yeni kararlar ve yeni at\u0131l\u0131mlar i\u00e7in planlar yap\u0131yorsunuz. Maddi konular\u0131n g\u00fcndem kazanmas\u0131yla, h\u0131rslar\u0131n\u0131z\u0131 para kazanmaya y\u00f6nlendireceksiniz. Ba\u015far\u0131 sizi bekliyor. Duygusal konularda, partnerinizin kendi duygular\u0131n\u0131n \u00f6n plana \u00e7\u0131karmas\u0131 olmas\u0131 can\u0131n\u0131z\u0131 s\u0131k\u0131yor.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2018-10-31"},{"id":"3412","yorum":"Bug\u00fcnlerde i\u015f hayat\u0131n\u0131zdaki geli\u015fmeler her ge\u00e7en g\u00fcn sizin lehinize geli\u015fiyor. Ba\u015far\u0131 hedefiyle planl\u0131 ve s\u0131k\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma sizi rahatlat\u0131yor. \u0130steklerinizi daha iyi yans\u0131t\u0131yorsunuz. \u00d6zel hayat\u0131n\u0131zda ise beklemedi\u011finiz anda a\u015fk kap\u0131n\u0131z\u0131 \u00e7almaya haz\u0131rlan\u0131yor. Korku ve kayg\u0131lar\u0131n\u0131z\u0131 bir yana b\u0131rak\u0131p duygular\u0131n\u0131z\u0131 ya\u015faman\u0131n keyfine var\u0131n. G\u00fczel g\u00fcnler sizi bekliyor.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2018-10-31"},{"id":"3413","yorum":"\u0130\u015finizle ilgili \u00f6nemli \u00e7al\u0131\u015fmalara imza atmaya haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olun. Bug\u00fcn yeni g\u00f6r\u00fc\u015fmeleriniz var. \u0130yi niyetinizin yanl\u0131\u015f anla\u015f\u0131lmas\u0131 sizi engelliyor. \u0130kna edici konu\u015farak sorunlar\u0131n\u0131za bir \u00e7\u00f6z\u00fcm bulman\u0131z gerekiyor. Bug\u00fcn, daha inat\u00e7\u0131 y\u00f6nlerinizle dikkat \u00e7ekecek ve ba\u015far\u0131ya bir ad\u0131m daha yakla\u015facaks\u0131n\u0131z. \u00d6zel hayat\u0131n\u0131zla ilgili ak\u015fam saatleri kritik.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2018-10-31"},{"id":"3414","yorum":"Bug\u00fcn sizin i\u00e7in \u00f6zel bir g\u00fcn. Sabah saatlerinde alaca\u011f\u0131n\u0131z bir haberle g\u00fcn\u00fcn\u00fcz yeniden ayd\u0131nlanabilir. A\u015fk hayat\u0131n\u0131zda yeni bir ba\u015flang\u0131\u00e7 i\u00e7in iyi bir g\u00fcn. \u0130\u015f temponuzun \u015fartlar\u0131 ise bug\u00fcnlerde bir hayli a\u011f\u0131r. \u00dcstelik, olduk\u00e7a titiz davran\u0131yor ve hi\u00e7 kimseye g\u00fcvenemiyorsunuz. Bug\u00fcn, biraz payla\u015f\u0131mc\u0131 olmal\u0131s\u0131n\u0131z.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2018-10-31"},{"id":"3415","yorum":"Bug\u00fcn i\u015f hayat\u0131n\u0131zda gergin bir g\u00fcn sizi bekliyor. Sizin d\u0131\u015f\u0131n\u0131zda da olsa ya\u015fanacak tart\u0131\u015fmalardan derinden etkilenebilirsiniz. Maddi konularda ise bug\u00fcnlerde biraz tutumlu olman\u0131zda fayda var. Duygusal konularla ilgili olarak, romantik bir ki\u015fili\u011fe sahip oldu\u011funuz s\u00f6ylenemez. fakat a\u015fk\u0131 sunu\u015f \u015fekliniz m\u00fckemmel.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2018-10-31"},{"id":"3416","yorum":"\u0130\u015f hayat\u0131n\u0131zdaki ba\u015far\u0131n\u0131z fazlas\u0131yla g\u00f6ze bat\u0131yor. \u00d6zellikle bug\u00fcn i\u015f disiplininizin nedeniyle i\u015f arkada\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n hedefi haline gelebilirsiniz. Taviz vermeden ancak ba\u015far\u0131y\u0131 ekip ruhuna ta\u015f\u0131yarak \u00e7\u00f6z\u00fcm yoluna gitmeniz m\u00fcmk\u00fcn. Sa\u011fl\u0131k konusunda di\u015f problemleriniz size sorun yaratabilir. Bir hekime g\u00f6r\u00fcnmelisiniz.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2018-10-31"},{"id":"3417","yorum":"Son g\u00fcnlerde sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131zla ilgili konularda s\u00fcrekli bir erteleme halindesiniz. \u0130\u015finiz her zaman daha \u00f6ncelikli olarak hayat\u0131n\u0131zda yer al\u0131yor. Ancak bu s\u0131k\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma nedeniyle ciddi sorunlarla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalabilirsiniz. Kendinize zaman ay\u0131rmal\u0131 ve uyku d\u00fczeninize \u00f6nem vermelisiniz. Ak\u015fam saatlerinde partnerinizin b\u00fcy\u00fck bir s\u00fcrprizi sizi bekliyor olacak.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2018-10-31"},{"id":"3418","yorum":"\u0130\u015f ya\u015fant\u0131n\u0131za duygular\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rmamal\u0131s\u0131n\u0131z. Can\u0131n\u0131z\u0131 s\u0131kan olaylara daha ger\u00e7ek\u00e7i bir \u015fekilde bakmay\u0131 \u00f6\u011frenmelisiniz. Bug\u00fcn, mant\u0131ksal hareketlenmeler s\u00f6z konusu olacak ve olaylara sa\u011f duyulu bir \u015fekilde yakala\u015facaks\u0131n\u0131z. Partnerinizle aran\u0131zda baz\u0131 pasla\u015fmalar\u0131n g\u00fcndeme gelmesiyle, ili\u015fkiniz yeni bir boyut kazanacak.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2018-10-31"},{"id":"3419","yorum":"\u00c7al\u0131\u015fmak sizin i\u00e7in adeta ya\u015fam\u0131n di\u011fer ad\u0131. \u0130\u015fleriniz rutinle\u015fti\u011fi zaman, can\u0131n\u0131z s\u0131k\u0131l\u0131yor ve de\u011fi\u015fikli\u011fe ihtiya\u00e7 duyuyorsunuz. Bu ba\u015far\u0131 i\u00e7in b\u00fcy\u00fck avantaj ancak sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 da ihmal etmemelisiniz. A\u015fk konusunda ise ayn\u0131 \u015feyleri s\u00f6ylemek zor. Olaylar\u0131 istedi\u011finiz bi\u00e7imde yorumlamak sizin ya\u015fam tarz\u0131n\u0131z. Kendinizi biraz serbest b\u0131rakmay\u0131 deneyin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2018-10-31"},{"id":"3420","yorum":"Bug\u00fcn sizin i\u00e7in kritik bir g\u00fcn. \u0130\u015finizle ilgili \u00f6nemli kararlar bug\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli g\u00fcndemi. Heyecan\u0131 bir yana b\u0131rak\u0131p dikkatli ve titiz bir \u00e7al\u0131\u015fma haz\u0131rlaman\u0131z sizin i\u00e7in gelecek vadeden bir i\u015fin kap\u0131s\u0131n\u0131 a\u00e7acakt\u0131r. Ak\u015fam saatlerinde ailenizin size ihtiyac\u0131 olabilir bu nedenle planlar\u0131n\u0131z iptal etmek zorunda kalabilirsiniz.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2018-10-31"}]